شایگانم و اینجا راجع به ایده‌ها و خاطراتی که فراموش می‌کنیم می‌نویسم.